Home > Over de faculteit > Organisatie > Medezeggenschap en commissies

Advies en medezeggenschap

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn er een aantal commissies en afdelingen die belangen behartigen van medewerkers en studenten. In veel commissies zitten studentleden. In beginsel is elke student van een opleiding benoembaar in een commissie van die opleiding.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) is een adviesorgaan waar docenten en studenten samen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. Het is een bij de wet ingestelde commissie die het onderwijsbureau en het bestuur van een faculteit adviseert over allerlei onderwerpen die met onderwijs te maken hebben.

Elke bachelorafdeling en elke masteropleiding van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een OC. OC student-leden zijn dus betrokken bij het onderwijs van de eigen opleiding. De OC vindt het belangrijk om de stem van studenten te horen.

Examencommissie

Volgens de wet stelt het faculteitsbestuur voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast. Zij wijst examinatoren aan en kan aan hen richtlijnen geven m.b.t. de beoordeling van tentamens. De examencommissie wordt benoemd door het faculteitsbestuur.

Voor meer informatie over de examencommissie en het indienen van een verzoek kan je terecht op VU Net.

Onderdeelcommissie Geesteswetenschappen (ODC)

De Onderdeelcommissie Geesteswetenschappen is het facultaire medezeggenschapsorgaan van medewerkers. Op facultair niveau praten personeel (ODC) en studenten (FSR) met het faculteitsbestuur in de Facultaire Overlegvergadering (FOV).

De ODC bestaat uit leden van zowel ondersteunend als wetenschappelijk personeel. De commissie maakt deel uit van en werkt samen met de Ondernemingsraad van de universiteit. Op facultair niveau behartigt zij de belangen van het personeel, bijvoorbeeld op het gebied van werkomstandigheden. Onderwijszaken komen vooral aan de orde in de gezamenlijke vergadering met de studentenraad. Voor meer informatie: odc.fgw@vu.nl.

Facultaire Studenten Raad

De Facultaire Studentenraad (FSR) bestaat uit vijf studenten, die worden gekozen door de studenten van de Faculteit der Letteren. De raad heeft een zittingstermijn van een jaar. Een student met klachten over tentamens, faciliteiten, docenten of andere zaken kan bij de FSR terecht. Je kunt mailen naar fsr.fgw@vu.nl. Lees meer over de Facultaire Studentenraad.

ARBO-werkgroep

De arbo-groep bewaakt de uitvoering van het specifieke arbo-beleid van de faculteit. Contact: arbo.let@vu.nl

Commissie Internationalisering (CIA)

De taak van de commissie is het bestuur en de opleidingen te informeren en te adviseren over de beleidsvorming met betrekking tot de internationalisering van het onderwijs. Contact: Prof. dr. Koen Goudriaan: k.goudriaan@vu.nl

Commissie voor de Toelating

De commissie voor de toelating behandelt verzoeken van personen van 21 jaar of ouder die willen gaan studeren maar geen diploma bezitten dat toelating verleent tot een studie binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. Men kan worden toegelaten na het afleggen van een toelatingsexamen, het colloquium doctum. Contact: maurice.vliegen@vu.nl.

Facultaire Bibliotheekcommissie (FBC)

Deze commissie overlegt met medewerkers van de bibliotheek over onder meer nieuwe ontwikkelingen in de bibliotheek en de wijze waarop deze het beste naar de faculteit toe vertaald kunnen worden. Verder fungeert de FBC als een platform waar bibliotheekgebruikers overleggen met bibliotheekvertegenwoordigers over zaken van wederzijds belang. Contact: bestuurssecretariaat.let@vu.nl

Stuurgroep Informatisering en Systeembeheer

De Stuurgroep Informatisering en Automatisering adviseert het faculteitsbestuur over het beleid op het gebied van de informatisering van onderwijs, onderzoek en administratie. Contact: e.akkerman@vu.nl.
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl