Organisatie

Faculteitsbestuur

Het belangrijkste bestuursorgaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen is het faculteitsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en draagt zorg voor het beleid rondom onderwijs en onderzoek. 

Bekijk het organogram van de Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteitsbureau

Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau ondersteunt de faculteit bij onderwijs, onderzoek, beleid, financiën, personeelsaangelegenheden en voorlichting.

Medezeggenschap en commissies

Naast het bestuur zijn er een aantal commissies en andere vormen van medezeggenschap. Studenten hebben via de Facultaire Studentenraad inspraak in de organisatie.